Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
08h171

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 171

privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă,
situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data 22.05.2008

Analizând Raportul nr. 112064/2008 întocmit de Direcţia Arhitect Şef – Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, prin care se propune încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

In conformitate cu art. 24, alin. “a” si “b” din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit „c” şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1- Se aprobă, încadrarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sibiu, în patru zone ( A, B, C, D ), în vederea stabilirii impozitului pe teren, conform planşei din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2 – Se aprobă delimitarea zonelor stabilite conform art. 1, după cum urmează:
Zona “A”
a. Str. N. Teclu, Constituţiei, H. Oberth, Bâlea, Moldoveanu, N. Iorga, Calea Cisnădiei ( până la intersecţia cu str. Arieşului ), Arieşului, G. Bacovia, Calea Dumbrăvii (până la intersecţia cu str. Privighetorii), Privighetorii, aleea Călăreţilor, O. Goga ( până la intersecţia cu str. Avrig), Avrig, Cristian, Moldovei ( până la intersecţia cu str. Vrancei ), Vrancei, ( până la intersecţia cu str. Ştrandului), Ştrandului (până la intersecţia cu str. Gârlei), Gârlei, Cârlova ( pâna la intersectia cu T. Arghezi) T. Arghezi . parcul Petöfi Sandor, Morilor, P-ţa Cibin, Pulberăriei, Zidului, Ocnei ( pînă la intersecţia cu str. N. Teclu)

b. Staţiunea Păltiniş

Zona „B”
a. Str. Râului (intersecţie cu str. Pedagogilor), de-a lungul râului Cibin (până la intersecţia cu str.Rozmarinului), Rozmarinului, P-ţa Iancu de Hunedoara, E.A. Bieltz, calea Turnisorului (intersecţie cu str. M. Kogălniceanu), Kogălniceanu (intersecţie cu str. Măgheranului), Măgheranului. Crizantemelor ( intersecţie cu str. Lăcrămioarelor), Lăcrămioarelor ( intersecţie cu str. Eschile), Eschile,( intersecţie cu str. Rusciorului), Rusciorului Râul Cibin până la Calea Ferată, de-a lungul liniilor de Cale Ferată până la Viaductul din cartierul V. Aaron, V. Aaron, V. Milea ( între str. V. Aaron şi str. Paltinului ), Luptei (intersecţie cu str. N. Iorga) ,

b. Str. Th. Amann, Iazului, Agârbiciu, Poiana ( intersecţie cu str. Valea Aurie), str. V. Aurie, Calea Poplăcii, Preot Bacca, Islazului, Badea Cîrţan, de-a lungul Căii Ferate Sibiu-Vinţu de Jos (pînă la podul peste râul Cibin de pe şos. A. Iulia), râul Cibin (pînă la şos. A. Iulia), Malului (pînă la P-ţa Cibin)

c. Str. Rozmarinului, P-ţa Iancu de Hunedoara, E. A. Bieltz, Calea Turnişorului ( până la intersecţia cu Calea Ferata Sibiu-Vintul de Jos), de-a lungul Căii Ferate Sibiu-Vinţul de Jos (până la râul Cibin), de-a lungul râului Cibin până la str. Rozmarinului

Zona „C”

a. Str. Salzburg, limita perimetrului intravilan NV pînă la str. Deventer, limita nord vestică a cartierului Tineretului, Luxemburg, limita vestică si nordică a cartierului Veteranilor, limita nord estică a intravilanului până la râul Cibin, de-a lungul Râului Cibin până la limita sudică a intravilanului, limita sudică şi sud-estică a intravilanului până la str. Rampa Stefan cel Mare, perimetrul sud-estic al intravilanului delimitat de Valea Săpunului până la Calea Cisnădiei, zona Cimitirului, Lacul Dumbrava, perimetrul intravilan Sud si SV până în dreptul UM de pe Calea Poplăcii, perimetrul vestic al intravilanului (până la Calea ferată spre Vinţul de Jos), calea ferată Sibiu Vinţul de Jos, până la intersecţia cu str. D. Cantemir.
Trupuri

1. Trup - Fabrica Sitex
2. Trup - Ferma Liceului Agricol şi sediul agricol Calea Şurii Mici
3. Trup - Spaţii de producţie, depozitare, sediu administrativ Calea Şurii Mici fn.
4. Trup - Spaţii de producţie Calea Şurii Mici fn
5. Trup - Depozit mărfuri alimentare şi birouri, Calea Şurii Mari fn
6. Trup – Podul Gociului
7. Trup - Case de vacanţă Dj 106 Sibiu - Cisnădioara - Drumul Cisnadioarei nr. 26
8. Trup – Construire ansamblu rezidenţial locuinţe colective S+P+4E şi S+P+4E+1etaj retras Str. Calea Şurii Mici fn – S.C. Hermannstadt Imobiliare S.R.L.
9. Trup – Construire hale producţie şi corpuri administrative, Dj Sibiu-Şura Mică - S.C. Rob System
10. Trup –Constituire trup intravilan şi construire complex industrial şi dotari aferente, Calea Şurii Mici fn, - S.C. CON-A S.R.L.

Extindere intravilan

Depozit legume fructe şi cartofi, zona industrială Vest - S.C Trident
Extindere intravilan în vederea construirii de locuinte S+P+E, str. Tiglari fn –Benchea Cornel
Extindere intravilan pentru construire ansamblu comercial ,, Mall „ – Calea Şurii Mari Dn 14 –Herzog Mariane şi Hususan Cornel Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe P+M , str. Ţiglari fn – Cătana Cornel şi Neli
Extindere intravilan în vederea construirii Spitalului Judeţean de Urgenţă, Sibiu, Calea Poplăcii fn

Zona „D”
a. Perimetrul sud vestic al intravilanului, de la Calea ferată Vinţul de Jos până la str. Topârceanu, P-ţa Iancu de Hunedoara, Rozmarinului, de-a lungul râul Cibin pînă la podul de Cale ferată şi de-a lungul căii ferate spre Vinţul de Jos, pînă la limita sud vestica a perimetrului intravilanului.
b. Cartierul Guşteriţa, cuprinzând toate străzile, de la râul Cibin până la perimetrul nordic şi nord estic al intravilanului şi râul Cibin.

Trupuri

1. Trup - Viile Sibiului

Art. 3 – Municipiul Sibiu este ierarhizat funcţional ca localitate urbană de rangul II, conform anexei nr.2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 – Terenurile amplasate în extravilanul Municipiului Sibiu, se vor încadra in zona “ A “

Art. 5 – Imobilele situate pe ambele sensuri ale unei strazi ce constituie limita intre 2 categorii de impozitare, vor fi impozitate uniform, respectiv vor fi incadrate in categoria superioara

Art. 6 – La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se revocă HCL nr. 165/2006, avînd acelaşi obiect de reglementare.

Art. 7 – Primarul municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 22.05.2008

PRESEDINTE
Raimar Wagner

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot171.pdf