Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h17

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea documentaţiei de urbanism
PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare
Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24
Investitor: SC Boema SRL Sibiu


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data 28.01.2016,
Analizând Raportul nr. 3421/20.01.2016 prin care Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism propune aprobarea documentaţiei de urbanism - PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare, în Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24, Investitor: SC Boema SRL Sibiu, conform proiect nr. 05U/2015, întocmit de SC Com Pas Arhitecti - arh.Ispas Luminiţa, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate. Terenul care a generat PUZ-ul în suprafaţă de 6.156 mp. înscris în C.F Sibiu nr.111522 (Cf vechi nr:15004) nr.top: 13029/8/105 Cad:111522 este proprietatea SC Boema SRL Sibiu.
Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011,
În conformitate cu dispoziţiile art. 25, art. 47 şi 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", alin.(5) lit. "c" şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism - PUZ şi RLU: Locuinţe individuale, Dezmembrare-Lotizare în Sibiu, str. Moara de Scoarţă, nr. 24, pe terenul proprietatea investitorului: SC Boema SRL Sibiu, înscris în C.F Sibiu  nr.111522 (Cf vechi nr:15004) nr.top: 13029/8/105 Cad:111522, în suprafaţă totală de 6.156 mp. conform proiect nr. 05U/2015, întocmită de SC Com Pas Arhitecti - arh.Ispas Luminiţa, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de branşare la reţelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia. Reţelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentaţia se aprobă cu principalii indicatori:

  a) POT maxim = 35% şi CUT maxim = 0,7
  b) Regim maxim de înălţime:
      - Se propun 13 imobile de locuinţe individuale: S+P+E+M
      - Hmax.la cornişă = 8,00 m. Hmax.coamă = 12,00 m conform PUG Sibiu
  c) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament:
      - 3 m, conform planşei nr. A04 - mobilare urbanistică
  d) Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
      - în regim cuplat: clădirile se vor alipi la una din laturi şi se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă care nu prezintă calcan cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3 m,
      - alipit pe o latură a parcelei şi retras în mod obligatoriu de la limita laterală opusă cu o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 3 m,
      - clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m.
  e) Accesele auto si pietonale se vor realiza din str. Moara de Scoarţă printr-o alee propusă a deservi circulaţia spre cele 13 loturi.
  f) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform anexei nr. 2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011.
Se vor realiza 1-2 locuri de parcare amenajate în interiorul loturilor.

Art.4. Se însuşeşte Raportul de informare şi consultare a publicului nr. 80104/08.12.2015, prin care a fost îndeplinită procedura prevazută conform HCL 137 din 2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism.

Art.5. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitatea de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Viceprimarul Municipiului Sibiu care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot17.pdf