Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
00h160
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.160
pentru stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2000,

Analizând referatul nr.67122/2000 al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune stabilirea Metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu, Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. “g” din Legea nr. 69/1991, republicată, În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se stabileşte Metodologia privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2000.

Preşedinte,
Ilie Mitea

p.Secretar,
Dir.Gabriela Mihăilescu

   

Anexa la Hotărârea nr.160/2000

Metodologia
privind aprobarea ocupării ocazionale a terenului aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu

 

Art.1. Terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu pot fi ocupate ocazional şi pe o perioadă determinată, fără licitaţie publică, pentru următoarele situaţii:

 1. depozitarea materialelor de construcţii, combustibili sau alte materiale necesare gospodăriilor sau societăţilor comerciale, instituţiilor, în vederea executării lucrărilor de reparaţii, construcţiilor de locuinţe şi a construcţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi pentru întreţinerea imobilelor;
 2. desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate cu scop publicitar sau având scop comercial;

 3. amenajări expoziţionale;

 4. organizare de târguri cu caracter comercial;
 5. efectuarea comerţului stradal ocazional în faţa magazinelor autorizate, numai cu produse care sunt cuprinse în obiectul autorizaţiei de funcţionare;

 6. organizare de şantier.

Art.2. Pentru ocuparea ocazională a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu, solicitanţii vor achita anticipat taxa prevăzută de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu aflată în vigoare la data depunerii cererii.

Art.3. Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului, pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodăriilor, societăţilor comerciale sau instituţiilor, pe o perioadă de timp de maxim 48 de ore inclusiv.

Art.4. Se stabileşte procedura aprobării ocupării ocazionale pe durată determinată a terenului aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu, în baza unei cereri, astfel:

 1. cererea va cuprinde următoarele elemente minimale:

 • numele şi prenumele solicitantului (denumirea firmei, instituţiei);

 • adresa (sediul);
 • număr telefon, fax;

 • actul de identitate, seria, numărul (număr cont, banca, număr cod fiscal);

 • scopul ocupării terenului şi durata solicitată;

 • suprafaţa de teren solicitată;

 • materialele, mobilierul care va ocupa terenul;
 • schiţa amplasării materialelor sau mobilierului cu precizarea elementelor urbanistice şi tehnice;

 • fotografia mobilierului care urmează să fie amplasat, în cazul activităţilor comerciale;

 • alte elemente care definesc ocuparea terenului.

 1. solicitantul va depune cererea la Centrul de Informare al Cetăţenilor care o va transmite imediat la direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

 2. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului verifică şi stabileşte toate condiţiile de urbanism (formă, dimensiune, aspect, etc.), iar după îndeplinirea condiţiilor avizează şi transmite cererea la Direcţia Tehnică.

 3. Direcţia Tehnică, după soluţionarea tuturor problemelor de ordin tehnic (menţinerea oredinei, curăţeniei, folosirea utilităţilor, circulaţie, etc.), transmite cererea avizată la Direcţia Patrimoniu.

 4. Direcţia Patrimoniu calculează suma datorată pentru ocuparea terenului, o transmite solicitantului şi, după achitarea acesteia la caseria Primăriei Municipiului Sibiu de către solicitant, va transmite beneficiarului aprobarea pentru ocuparea în condiţiile legii a terenului.

Art.5. Fiecare direcţie de specialitate va soluţiona cererea, în limita competenţei materiale pe care o are, în termen maxim de 48 de ore de la primirea acesteia.

Art.6. Nu se percep taxe pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului public sau privat al muncipiului Sibiu, ocupat cu ocazia organizării acţiunilor cuprinse în calendarul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu excepţia activităţilor de comerţ.