Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h16

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile
situate în Municipiul Sibiu


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând Raportul nr. 3290/18.01.2017, prin care Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism propune aprobarea renumerotării numărului administrativ al imobilului situat în Municipiul Sibiu ,strada 9 Mai nr 65 actual ( fost bloc 77), identificat cu CF Sibiu nr. 101838-C1 ( CF vechi 31485 ) nr. topografic 3236 /17 , în strada 9 Mai nr 77 ca urmare a faptului că numărul administrativ 9 Mai nr 65 se regăseste pe un alt imobil,
Având în vedere că prin HCL nr. 2/ 31.01.2002 privind aprobarea Nomenclatorului de străzi din municipiul Sibiu a fost modificat numărul administrativ din Piata 1 Decembrie 1918 bloc 77 în str. 9 Mai nr. 65 si la acea dată numărul administrativ str 9 Mai nr 65 era atribuit unui alt imobil (casa situată pe str. 9 Mai colt cu str. Constitutiei ),
Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", alin. (5) lit. "c" şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă renumerotarea administrativă a imobilului situat in Sibiu, 9 Mai nr. 65 (fost bloc 77) actual, identificat cu CF Sibiu nr. 101838-C1 ( CF vechi 31485 ) nr. topografic 3236 /17, în strada 9 Mai nr. 77, motivat de faptul că numărul administrativ 65 de pe strada 9 Mai se regăseste pe un alt imobil.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot16.pdf