Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h16

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea documentaţiei de urbanism
P.U.D. - DEPOZIT LOGISTIC, SEDIU ADMINISTRATIV ŞI ANEXĂ,
SIBIU, ZONA STRĂZILOR BARCELONA/SALZBURG F.N.
Beneficiar: S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L.


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând Raportul nr. 3418/20.01.2016, prin care Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism propune aprobarea documentaţiei de urbanism: P.U.D. - Depozit logistic, sediu administrativ şi anexă, în Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n, beneficiar : S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. pe terenuri proprietate privată identificate în C.F. Sibiu nr.122163 (Nr. CF vechi:53474 N) - nr. cadastral/topografic: 122163 (Nr. cadastral vechi: 5192/2), C.F. Sibiu nr.122155 (Nr. CF vechi: 49400N) - nr. cadastral/topografic: 122155 (Nr. cadastral vechi: 5191), C.F. Sibiu nr.122146 (Nr. CF vechi: 8108/Turnisor) - nr. cadastral/topografic: 122146 (Nr. cadastral vechi: 4663, nr. topografic: 6200/14/1/1/3, ( suprafaţă totală măsurată de 27067mp), conform proiectului de specialitate nr. 119/2015, întocmit de "SC BNM ARHITECŢI SRL" - arh. Ioan Brad,
Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr.165/2011,
În conformitate cu dispoziţiile art. 25, 48 şi 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", alin.(5) lit. "c" şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Depozit logistic, sediu administrativ şi anexă, în Sibiu, zona străzilor Barcelona/Salzburg f.n, beneficiar: S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L, pe terenuri proprietatea beneficiarului, identificate în C.F. Sibiu nr.122163 (Nr. CF vechi:53474 N) - nr. cadastral/topografic: 122163 (Nr. cadastral vechi: 5192/2), C.F. Sibiu nr.122155 (Nr. CF vechi: 49400N) - nr. cadastral/topografic: 122155 (Nr. cadastral vechi: 5191), C.F. Sibiu nr.122146 (Nr. CF vechi: 8108/Turnisor) - nr. cadastral/topografic: 122146 (Nr. cadastral vechi: 4663, nr. topografic: 6200/14/1/1/3, ( suprafaţa totală  măsurată de 27067mp) conform proiectului de specialitate nr. 119/2015, întocmit de "SC BNM ARHITECŢI SRL" - arh. Ioan Brad, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etapele obligatorii pentru realizarea obiectivului:

  1. Obligaţia proprietarilor de a reglementa juridic suprafeţele de teren ce urmează a fi cedate în vederea realizării traseului urban (S = 1355,00mp) şi a lărgirii drumului de exploatare existent (S = 291,00mp), conform PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, respectiv Planşa 4 (Obiective de utilitate publică).
  2. Obţinerea autorizaţiei de amenjare şi modernizare a suprafeţelor de teren, în vederea realizării traseului urban, respectiv a drumului de exploatare existent propus pentru lărgire.
  3. Obţinerea autorizaţiilor de construire pentru:
  Două clădiri (depozit logistic şi depozit logistic cu sediu administrativ) precum şi o anexă (casă poartă pentru control acces/ieşire din incintă).
  4. Întocmirea procesului verbal de terminare a lucrărilor de construire şi emiterea certificatelor de atestare.

Art.3. Lucrările de racordare respectiv branşare la reţelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.
Lucrările prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.4.  Documentaţia se aprobă cu principalii indicatori:

  a) - POT propus 24,2 %;
  b) - CUT propus 0,24;
  c) - Regim maxim de înălţime.
        - Clădire depozit logistic: P (Hmax.la cornişă = 16,00m, Hmax.coamă = 20,00m).
        - Clădire depozit logistic cu sediu administrativ: P+E parţial (Hmax.la cornişă = 16,00m, Hmax.coamă = 20,00m).
        - Anexă (casă poartă pentru control acces/ieşire din incintă): P.
  d) Conditii de amplasare: Conform planşei de Reglementări urbanistice nr.2.
        - minim 15m de la aliniament, după cedarea suprafeţelor de teren.
        - clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5 m (conform UTR UEi şi UEt).
        - distanţa dintre clădiri (depozit logistic şi depozit logistic cu sediu administrativ) .
  e) Accesele auto si pietonale se vor realiza din strada reglementată prin PUZ aprobat cu HCL Sibiu nr.217/30.07.2015, pe latura de vest a parcelei (drumul de exploatare existent ce urmează a se extinde şi moderniza).
      Circulaţiile carosabile interne : conform planşei de Reglementări urbanistice nr.2.
  f) Staţionarea autovehiculelor:
      Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform anexei nr.2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011.
      Se va realiza câte 1 loc de parcare la 300mp suprafaţă de depozitare şi se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activităţii, în funcţie de cerinţele specifice.
  g) Spaţii libere şi spaţii plantate:
      Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 25% din suprafaţa parcelei (cf. HG 525/1996).
      Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament (după cedarea suprafeţelor de teren) va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă.
  h) Depozitarea şi colectarea deşeurilor:
      Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Sibiu aprobat cu HCL nr.129/30.04.2015.

Art.5. Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului înregistrat la nr. 3211/19.01.1016, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137 din 2011 privind Regulamentul local pentru informarea publicului.

Art.6. Documentaţia de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.7. Viceprimarul Municipiului Sibiu care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot16.pdf