Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h15

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea documentaţiei de urbanism
P.U.D. CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ SIBIU, SOSEAUA ALBA IULIA, FN
Beneficiari : DRAGAN DANIELA DRAGAN ILIE MAXIMILIAN


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând Raportul nr. 3241/17.01.2017, prin care Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism propune aprobarea documentaţiei de urbanism: P.U.D. Construire vilă turistică în Sibiu, Soseaua Alba Iulia, fn, beneficiari: DRAGAN DANIELA si DRAGAN ILIE MAXIMILIAN, pe teren proprietate privată înscris în C.F. Sibiu nr.114068 - nr. cadastral/topografic: 114068 (Nr. topografic: 6975/7/1/2) în suprafaţa de 635mp, conform proiectului de specialitate nr. 01U/2016, întocmit de "B.I.A 3D PLAN" - arh. Marius Timofte, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate,
Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Având în vedere prevederile PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr.165/2011,
În conformitate cu dispoziţiile art. 25, 48 şi 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", alin. (5) lit."c" şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire vilă turistică în Sibiu, Soseaua Alba Iulia, fn, beneficiari Dragan Daniela si Dragan Ilie Maximilian, pe teren proprietate privată  înscris în C.F. Sibiu nr.114068 - nr. cadastral/topografic: 114068 (Nr. topografic: 6975/7/1/2) în suprafaţă de 635 mp, conform proiectului de specialitate nr. 01U/2016, întocmit de "B.I.A 3D PLAN" - arh. Marius Timofte, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Lucrările de racordare respectiv branşare la reţelele edilitare publice se vor efectua de către investitor, pe cheltuiala acestuia.
         Retelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525 / 1996 (Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Art.3. Documentaţia se aprobă cu principalii indicatori:

   a) - Regim maxim de inălţime: D+P+2E;
   b) - POTmax = 40% -POT propus =35%, CUT max-1,6 - CUT propus=1,3;
   c) Conditii de amplasare: Conform planşei de Reglementări urbanistice nr. AU03;
       - Retragerea fată de aliniament (drum de acces): minim 0,50m;
       - Retragerea fată de limitele laterale:
          - de limita proprietătii dreapta: clădirea se va retrage cu cel putin jumătate din înăltimea clădirii, măsurată la cornita superioară sau atic în punctul cel mai înalt dar nu mai putin decât 4m.
          - de limita proprietătii stânga: clădirea se va retrage cu cel putin jumătate din înăltimea clădirii, măsurată la cornita superioară sau atic în punctul cel mai înalt dar nu mai putin decât 7,81 m.
       - Retragerea fată de limita posterioară: Clădirile se vor retrage cu o distantă minimă egală cu înăltimea lor, măsurată la cornita superioară sau atic în punctul cel mai înalt dar nu mai putin decât 5m.
   d) Accesul auto si pietonal se va face din Soseaua Alba Iulia, prin drumul de acces privat detinut în cote egale de proprietarii celor 3 parcele private ( conform CF 114067 - nr. Topografic: 6975/7/1/1)
   e) Staţionarea autovehiculelor:
       Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform anexei nr.2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent  PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011.
       Se amenajează 7 locuri de parcare în spatiul de la demisolul clădirii.
   f) Spatii libere si plantate: Conform plansa AU03.
      Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei. Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat.
   g) Depozitarea şi colectarea deşeurilor:
       Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Sibiu aprobat cu HCL nr.129/30.04.2015.

Art.4. Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului înregistrat la nr. 80012/27.10.2016, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137 din 2011, privind Regulamentul local pentru informarea si consultarea publicului.

Art.5. Documentaţia de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre are termen de valabilitate de maxim 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot15.pdf