Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h15

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate
de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în
Municipiul Sibiu"


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3367/19.01.2016 prin care Unitatea pentru Implementarea Proiectelor propune aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu",
Având în vedere H.C.L.-urile nr. 325/2012, 330/2012, 327/2012, 329/2012, 328/2012, 326/2012; 298/2015, 292/2015, 299/2015, 288/2015, 289/2015, 296/2015; 307/2015, 287/2015, 277/2015, 271/2015, 272/2015 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici aferensi străzilor cuprinse în pachetele de străzi mentionate mai jos la art.1,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. d, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă următoarele pachete de străzi, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu", după cum urmează:

  • Pachet Lupeni - 5 străzi:

1. Strada Porumbeilor:   Total - 397,040 mii lei, fără TVA, din care: C+M 346,829 mii lei, fără TVA.
2. Strada Randunelelor:  Total - 680,654 mii lei, fără TVA, din care: C+M 611,367 mii lei, fără TVA.
3. Strada Anul 1907:      Total - 660,858 mii lei, fără TVA, din care: C+M 592,902 mii lei, fără TVA.
4. Strada Armoniei:        Total - 457,429 mii lei, fără TVA, din care: C+M 403,156 mii lei, fără TVA.
5. Strada Traian:            Total - 217,429 mii lei, fără TVA, din care: C+M 182,238 mii lei, fără TVA.

    Total pachet - 2.413,410 mii lei, fără TVA
    din care:
                 C+M - 2.136,492 mii lei, fără TVA

  • Pachet Marmeladă - 6 străzi:

1. Strada Mărului:   Total -    290,588 mii lei, fără TVA, din care:  C+M 250,001 mii lei, fără TVA.
2. Strada Visinilor:  Total -    893,788 mii lei, fără TVA, din care:  C+M 794,943 mii lei, fără TVA.
3. Strada Fragilor:   Total -    566,242 mii lei, fără TVA, din care:  C+M 498,723 mii lei, fără TVA.
4. Strada Nucului:   Total -    488,046 mii lei, fără TVA, din care:  C+M 427,697 mii lei, fără TVA.
5. Strada Prunelor:  Total -    357,526 mii lei, fără TVA, din care:  C+M 308,948 mii lei, fără TVA.
6. Strada Parului:    Total - 1.374,562 mii lei, fără TVA, din care: C+M 1.230,609 mii lei, fără TVA.

    Total pachet - 3.970,752 mii lei, fără TVA
    din care: 
                 C+M - 3.510,921 mii lei, fără TVA

  • Pachet Obor - Viitorului - 6 străzi:

1. Strada Berzelor:             Total -    952,052 mii lei, fără TVA, din care: C+M 864,510 mii lei, fără TVA.
2. Strada Ghe. Sincai:        Total - 1.214,710 mii lei, fără TVA, din care: C+M 1.109,500 mii lei, fără TVA.
3. Strada Salciilor:              Total -    961,760 mii lei, fără TVA, din care: C+M 873,564 mii lei, fără TVA.
4. Strada Oltului:                Total -    468,874 mii lei, fără TVA, din care: C+M 416,770 mii lei, fără TVA.
5. Strada O. Smighelschi:   Total -    347,937 mii lei, fără TVA, din care: C+M 305,926 mii lei, fără TVA.
6. Strada Calan:                 Total -    523,053 mii lei, fără TVA, din care: C+M 469,263 mii lei, fără TVA.

    Total pachet - 4.468,386 mii lei, fără TVA
    din care:
                 C+M - 4.039,533 mii lei, fără TVA

Art.2. Viceprimarul Municipiului Sibiu care exercită atributiile conferite prin lege primarului conform H.C.L. nr. 375/2014 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot15.pdf