Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
15h143

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 143

pentru completarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea
Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2015,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 444/2012 prin care Stadionul Municipal a fost transmis în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu şi ale H.C.L. nr. 362/2013 prin care s-au instituit taxele de utilizare a acestuia,
Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice si raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
În conformitate cu dispoziţiile art. 868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizată şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se completează Hotărârea nr. 362/2013 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, în sensul adăugării la Anexa nr.1 art. 14 a alin.6 cu următorul conţinut:

" Art.14.
alin. (6) - Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă şi Agenda Comunităţii Municipiului Sibiu prin Hotărâre a Consiliului Local Sibiu vor achita 50% din taxa de utilizare prevăzută la art. 14 alin.1 pct.5 din prezentul regulament" .

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri .


Adoptata în Sibiu, la data de 28.05.2015

Presedinte
Nicolaie Georgescu


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot143.pdf