Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h14

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 14

privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al
Municipiului Sibiu pentru modificarea si actualizarea actelor
constitutive ale Asociatiei Judetene de Turism Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Serviciului cultură, sport si turism nr. 4517/20.01.2017 prin care se propune exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea si actualizarea actelor constitutive ale Asociatiei Judetene de Turism Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului si raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Având în vedere H.C.L. nr. 274/2005 prin care Consiliul Local al Municipiului Sibiu si-a dat acordul de principiu pentru participarea în calitate de membru fondator în cadrul Asociatiei Judetene de Turism, modificată prin H.C.L. nr. 238/2012 si prevederile art.15 (1) din Statutul Asociatiei Judetene de Turism Sibiu cu privire la competentele Adunării Generale,
În conformitate cu dispozitiile art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 9 si 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se exprimă acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea modificării si actualizării actelor constitutive: Statutul si Actul constitutiv al Asociatiei Judetene de Turism Sibiu, conform hotărârii nr.1/16.01.2017 a Adunării Generale a Asociatiei Judetene de Turism Sibiu, anexată documentatiei, până la înscrierea modificărilor intervenite în actele constitutive ale asociatiei, potrivit hotărârii mentionate prin încheiere civilă în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecătoriei Sibiu.

Art.2. Se exprimă acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru plata cotizatiei Municipiului Sibiu, în calitate de membru, în cuantum de 30.000 lei/lună, pentru anul 2017, conform hotărârii nr. 2/16.01.2017 a Adunării Generale a Asociatiei Judetene de Turism Sibiu, anexată documentatiei.

Art.3. Se exprimă acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea realizării demersurilor necesare obtinerii statutului de utilitate publică a Asociatie Judetene de Turism Sibiu, conform hotărârii nr. 3/16.01.2017 a Adunării Generale a Asociatiei Judetene de Turism Sibiu, anexată documentatiei.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu si reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sibiu în cadrul Asociatiei Judetene de Turism Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot14.pdf