Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h14

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Mitropolitan
Greco-Catolic din Blaj, de la plata impozitului pe clădiri
pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3,
bl. 2, sc. B, ap. 11


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3385/19.01.2016 întocmit de Direcţia Fiscală Locală Sibiu prin care se propune aprobarea scutirii Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic din Blaj de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 11, pentru anul 2016,
Ţinând cont de faptul că imobilul situat administrativ în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 11, proprietatea Asociaţiei Caritas Metropolitan Greco-Catolic din Blaj, este destinat unei activităţi social-umanitare,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 456 alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi ale art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2016, în sumă de 15.290 lei, pentru imobilul situat administrativ în Sibiu, str. Al. Ţesătorilor, nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 11, proprietatea Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic din Blaj.

Art.2. Directorul Direcţiei Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot14.pdf