Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h13

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 13

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială
Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Şaguna nr. 21, proprietatea
publică a Municipiului Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 3688/2017, prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, începând cu 01.02.2017, a imobilului - construcţie şi teren, situat în Sibiu, str. A. Şaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 868 din Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c", art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, începând cu data de 01.02.2017, a imobilului - construcţie cu regim de înălţime P, în suprafaţă construită de 307 mp şi teren în suprafaţă de 617 mp, situat în Sibiu, str. A. Şaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, identificat în CF 3211 Sibiu, nr. top: 1557/2, 1558, în vederea utilizării acestuia pentru desfăşurarea unor activităţi recreative, culturale, sportive şi informative pentru pensionari şi familiile acestora.

Art.2. Schimbarea destinaţiei imobilului de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu are drept consecinţă revocarea prezentei hotărâri şi preluarea acestuia fără nici o înştiinţare prealabilă.

Art.3. Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve imobilul transmis în administrare şi să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale acestuia (cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, telefon, reparaţii, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosinţa spaţiului).

Art.4. În cazul în care proprietarul, Municipiul Sibiu, va hotărî schimbarea destinaţiei imobilului, Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu are obligaţia să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5. Se aprobă contractul cadru de administrare a spaţiului menţionat la art.1, care se va încheia între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, în calitate de administrator, ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu, precum şi reprezentantii Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot13.pdf