Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h13

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea reţelei scolare a unitătilor de învătământ
preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să
funcţioneze în anul şcolar 2016-2017


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3229/2016 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 4, art. 61 alin. 2 şi alin. 5, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor art. 6 alin. (1) din H.G. nr.1252/2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a unitătilor de educatie timpurie anteprescolară, coroborate cu dispoziţiile Ordinului MECS nr. 5556/27.10.2015, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitătile de învătământ particular si confessional precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017,
În baza Avizului conform nr. 7561/7542/15.01.2016 emis de Inspectoratul Scolar Sibiu,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de educatie timpurie - nivel anteprescolar 0-3 ani propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016 - 2017, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu finantare de la Ministerul Educatiei si Cercetării Stiintifice, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot13.pdf