Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h122

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 122

privind modificarea si completarea Contractului nr.11/2013,
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu
si SC Tursib SA


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.04.2014,
Analizând raportul nr. 21439/01.04.2014 prin care se propune modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA
Având în vedere prevederile contractului de delegare nr.11/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in Municipiul Sibiu, incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Tursib SA,
Văzând rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 92 /2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de transport public local; Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007; a Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului–cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local; Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/08.03.2006; a OUG nr.82/2006 (actualizata) pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia
În temeiul art.36 alin (2) lit "c" şi "d", alin (5) lit "a" , alin. (6) lit. a pct.14 , art.45 alin.(3), şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

           
Art.1: Se aprobă modificarea definitiei pentru „Kilometri Utili” din Capitolul II Definitii, din „kilometri pe care călătorii sunt transportaţi pe traseele Societăţii” in „kilometri echivalenti pe care călătorii sunt transportaţi pe traseele Societăţii, calculati in conformitate cu Ordinul 14/1982”

Art.2: Se aprobă modificarea definitiei pentru „Plan de Investitii” din Capitolul II Definitii, din „Planul cuprins în Planul de Servicii care stabileşte investiţiile ce urmează a fi finanţate de Municipiu şi implementate de Societate, respectiv investitiile pentru bunurile concesionate. Planul de investitii cuprinde Listele de Investitii, stabilite anual de catre societate, anexa la Bugetul de venituri si cheltuieli.” in „Planul cuprins în Planul de Servicii care stabileşte investiţiile ce urmează a fi finanţate de Municipiu şi implementate de Societate, respectiv investitiile pentru bunurile concesionate.”

         In acest context se impune abrogarea Anexei 1.8, deoarece Municipiul nu impune investiţii ce urmează a fi finanţate de catre acesta şi implementate de Societate, respectiv investitii pentru bunurile concesionate, in vederea indeplinirii prezentului Contract de delegare.

Art.3: Se aprobă modificarea a doua alineate din cadrul art.2.10 - Imprimatele de calatorie, din „Societatea poate decide vânzarea de bilete şi prin terţi, contra unui comision din valoarea biletelor, al carui procent va fi stabilit pe transe de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Locaţia exactă a acestora va fi stabilita anual prin Planul Tarifar.” in  „Societatea poate decide vânzarea de bilete şi prin terţi, contra unui comision din valoarea biletelor, al carui procent va fi stabilit pe transe de catre Consiliul de Administratie al Societatii.”
Si
din  „Planul Tarifar (Anexa 5) menţionează tarifele de călătorie practicate, locaţia fiecărui chioşc propriu şi orarul de funcţionare, precum şi reţeaua de distribuţie de bilete de călătorie prin terţi.” in „Planul Tarifar (Anexa 5) menţionează tarifele de călătorie practicate, locaţia fiecărui chioşc propriu şi orarul de funcţionare, precum şi locatia automatelor de bilete proprii.”

Art.4: Se modifică  un alineat din cadrul art.2.18 – Informatii, Control si Audit din ” Societatea va prezenta Municipiului, pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare expirarii trimestrului, rapoarte trimestriale privind activitatea operaţională, care vor conţine cel puţin următoarele date:

        (ii) Numărul călătoriilor efectuate şi al tuturor tipurilor de bilete, abonamente, carduri şi bilete cu suprataxa de calatorie vândute, inclusiv amenzile ( si numarul de procese-verbale încheiate);” in ” Societatea va prezenta Municipiului, pana cel tarziu in data de 25 a lunii urmatoare expirarii trimestrului, rapoarte trimestriale privind activitatea operaţională, care vor conţine cel puţin următoarele date:

        (ii) Numărul total al tuturor tipurilor de bilete, abonamente, carduri şi bilete cu suprataxa de calatorie vândute, inclusiv amenzile (si numarul de procese-verbale încheiate);”

Art.5: Se adaugă un paragraf ultimului alineat din cadrul art.7 Nivelul si Plata Redeventei “In primul an, respectiv 2013, redeventa se va plati proportional cu lunile de valabilitate ale prezentului Contract.”

Art.6: Se modifică definitiile unor parametrii din cadrul formulei de calcul a subventiilor generale, art.23.1, respectiv:

                Ts                  Subvenţii direcţionate, venituri inregistrate de Societate.

                R                   Venituri înregistrate din tarifele colectate de Societate, conform Planului Tarifar.

Art.7: Se adaugă in cadrul celui de-al doilea paragraf al art.26 Subventii directionate, respectiv categorii de persoane care beneficiaza de gratuitate pentru transportul local, a persoanelor prevazute de OUG 82/2006 – militari veterani si veterani, concomitent cu actualizarea Anexei 12, astfel:

        Modificarea alin.3 din cadrul Anexei 12 Subventii directionate cu adaugarea pct.a4): din  „3.gratuitate pentru veteranii de razboi si vaduvele de razboi (Lege 44/1994), persoanele persecutate din motive politice (Decret – lege 118/1990), luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 (Lege 341/2004) - finantator Primaria Municipiului Sibiu
        a)tariful social se prezinta astfel:
        a1)tarif social veterani de razboi si vaduve de razboi = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1
        a2)tarif social persoane persecutate din motive politice = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1
        a3)tarif social luptatori care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 = 3 calatorii dus-intors, valabile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1 „

in  „3.gratuitate pentru veteranii de razboi si vaduvele de razboi (Lege 44/1994), persoanele persecutate din motive politice (Decret - lege 118/1990), luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 (Lege 341/2004), militarii veterani si veteranii (OUG 82/2006) - finantator Primaria Municipiului Sibiu
         a)tariful social se prezinta astfel:
        a1)tarif social veterani de razboi si vaduve de razboi = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1
        a2)tarif social persoane persecutate din motive politice = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1
         a3)tarif social luptatori care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 = 3 calatorii dus-intors, valabile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1
        a4)tarif social militari veterani si veterani = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu; in cazul in care detine calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se aplica tariful social de la pct.1”

Modificarea se va prelua si la Detaliere, cu adaugarea la lit.b) legislatie:
-OUG 82/2006 actualizata pentru recunoasterea meritelor personalulului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

CAP. III^1
Drepturile personalului armatei participant la acţiuni militare şi ale urmaşilor celor decedaţi

ART. 8^1
(1) Personalul armatei rănit ca urmare a acţiunilor militare şi cel invalid, potrivit prevederilor art. 2 lit. c) şi d), beneficiază de următoarele drepturi:
i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi subteran, după caz.

(3) Militarilor veterani şi veteranilor care nu sunt invalizi li se acordă, în plus faţă de drepturile prevăzute la art. 3, 4 şi 6, următoarele:
a) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f)-i) celor care, pe timpul misiunii, s-au remarcat săvârşind acte exemplare de curaj şi devotament;
b) drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi i) celor care au fost decoraţi pentru merite pe timpul misiunii;

Art.8: Se adaugă o notă in cadrul Anexei 5 Planul tarifar pentru serviciul public incepand cu data de 23.04.2013:
*abonamentul lunar se refera la perioada 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in functie de luna in cauza), iar abonamentul 1 luna se refera fie la perioada 1-15 ale lunii calendaristice, fie la perioada 16-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in functie de luna in cauza)

Art.9: Se modifică Cap.IV Indicatori de performanta, art.40 alin. (1) din cadrul Anexei 10 Regulament pentru efectuarea transportului public local :
pct.1
din  “numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţa de programul de circulaţie;”
in  “numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului faţa de programul de circulaţie cu mai mult de 2 ore;”

Art.10: Se rectifică Cap.V Raspunderi si sanctiuni art.41 alin. (15) din cadrul Anexei 10 Regulament pentru efectuarea transportului public local, respectiv cuantumul amenzii de la 1.000 lei la 2.500 lei (initial de la 10.000 lei la 2.500 lei).

Art.11: Se rectifică Cap.VI Dispozitii finale si tranzitorii, art.44 alin. (1) din cadrul Anexei 10 Regulament pentru efectuarea transportului public local, respectiv prezentarea trimestriala a raportului de activitate (initial lunar), in concordanta cu prevederile celorlalte articole din prezentul Contract de delegare

Art.12: Se modifică alin.1 din cadrul Anexei 12 Subventii directionate:
din „1.gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu, acordata in functie de numarul de persoane care detin aceasta calitate, comunicat de catre casele de pensii (Casa Judeteana de Pensii Sibiu, Casa de Pensii Sectoriala –M.A.I., Casa de Asigurari a Avocatilor Sibiu, Casa de Pensii si Ajutoare a Bisericii Evanghelice C.A., Casa de Pensii Sectoriala - M.Ap.N, etc.) - finantator Primaria Municipiului Sibiu
        a)tarif social = 20 lei/persoana (inclusiv TVA)

in „1.gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu, acordata in functie de numarul de persoane care detin un card Tursib personalizat-PENSIONAR si au calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, confirmata nominal lunar de catre casele de pensii de stat, recunoscute legislativ, pana in data de 10 ale fiecarei luni pentru luna precedenta – finantator Primaria Municipiului Sibiu;
i)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondati Casei Judetene de Pensii Sibiu se vor prezenta o singura data la sediul Tursib, cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru eliberarea si activarea cardului personalizat-PENSIONAR CJPS care ofera dreptul de a beneficia de gratuitate pentru transportul public local, pana la anulare de catre Tursib
-anularea cardului personalizat-PENSIONAR CJPS se face in cazul decesului, mutatiei, etc., incepand cu luna calendaristica imediat urmatoare comunicarii de catre Casa Judeteana de Pensii Sibiu);
-pentru toata perioada de valabilitate a conventiei de confirmare nominala lunara dintre Tursib si Casa Judeteana de Pensii Sibiu nu este necesara prezentarea lunara la sediul Tursib a pensionarilor arondati;
ii)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondati la alte case de pensii de stat recunoscute legislativ, se vor prezenta lunar la sediul Tursib, cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie,  pentru activarea cardului personalizat-PENSIONAR; in momentul semnarii conventiilor de confirmare nominala lunara dintre Tursib si celelalte case de pensii recunoscute legislativ, se va anunta in presa/media lipsa obligativitatii de prezentare lunara pentru activarea cardului personalizat-PENSIONAR a pensionarilor cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondati respectivei case de pensii, incepand cu luna imediat urmatoare semnarii (moment in care se va proceda ca in cazul pensionarilor CJPS)
        a)tarif social = abonament unic, valabil toate liniile pe toata raza Municipiului Sibiu

Aplicarea acestei modalitati de acordare a subventiei directionate pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu se va efectua incepand cu 01 iulie 2014 (termen acceptabil de implementare, respectiv de eliberare a cardurilor pentru solicitanti, de stabilire a modalitatii de lucru impreuna cu reprezentantii caselor de pensii, etc.)

Art.13: Directorul general al S.C. Tursib S.A va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

        
Adoptata în Sibiu, la data de 10.04.2014

Presedinte
Grecu Bianke Marion             


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot122.pdf