Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h12

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 12

privind alipirea imobilelor - terenuri proprietatea publică a Municipiului
Sibiu, situate în Sibiu, str. George Cosbuc nr. 5 , identificate în
CF 117018 Sibiu, nr. cad. 117018 si C.F. 124211 Sibiu,
nr. cad. 124211, în suprafată de 1627 mp


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 3639/2017, privind alipirea imobilelor - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Cosbuc nr. 5, identificate în CF 117018 Sibiu, nr. cad. 117018 si C.F. 124211 Sibiu, nr.cad. 124211, în suprafată de 1627 mp,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. "c", art. 45 alin. (3) si art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă alipirea imobilelor - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Cosbuc nr. 5 , identificate în CF 117018 Sibiu, nr. cad. 117018, în suprafată de 1.073 mp si C.F. 124211 Sibiu, nr. cad. 124211, în suprafată de 554 mp, conform documentaţiei tehnico-cadastrale, înregistrată cu nr. 96416/24.11.2016 şi avizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu, rezultând un corp nou de proprietate în suprafată de 1627 mp, cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2. Se aprobă atribuirea nr. cadastral 125931 imobilului-teren, în suprafată de 1627 mp, situat în Sibiu, str. George Cosbuc nr. 5 si înfiintarea unei cărti funciare pentru acest imobil.

Art.3. Se aprobă mandatarea d-rei Dana Alexandru - Sef Serviciul Juridic, Contencios si Registrul Agricol în vederea semnării actelor autentice de alipire în fata notarului public, pentru imobilele mentionate la art. 1  din prezenta hotărâre.
Consilier juridic supleant, d-ra Bănceu Andreea - Serviciul Juridic, Contencios si Registrul Agricol.

Art.4. Se aprobă completarea pozitiei nr. 371 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 978/2002, în sensul adăugării imobilului din Sibiu, str. George Cosbuc nr. 5 - teren in suprafata de 1.627, clădire scoală P+E+M în suprafată de 262 mp si bibliotecă în suprafafată de 118 mp, identificate cu nr. cad. 125931, care apartin Grupului Scolar Avram Iancu Sibiu.

Art.5. Serviciul Administratie Locală va îndeplini procedura pentru completarea anexei nr. 2 la H.G. 978 / 2003 conform celor mentionate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă întocmirea unui act aditional la contractul de administrare nr. 373 din 06.03.2003, încheiat între Municipiul Sibiu si Serviciul Public de Administrare a Unitătilor de Învătământ Preuniversitar de Stat, în sensul celor mentionate la art.4 din prezenta hotărâre prin actualizarea datelor clădirilor apartinând Grupului Scolar Avram Iancu Sibiu, situate în Sibiu, str. G. Cosbuc, nr. 5.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot12.pdf