Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h12

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 12

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a
contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele
vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
pentru anul 2016


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinţa ordinara din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 1300/11.01.2016 întocmit de Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2016,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 3, art. 25 alin. 1, alin. 2 şi alin. 5 lit.a şi b din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere în sumă de 700 lei la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de către persoanele vârstnice care au venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat.

Art.3. Directorul Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot12.pdf