Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
09h110

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 110

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 30.04.2009,
Analizând expunerea de motive nr. 111633/2009 prezentata de consilierii locali Raimar Wagner, Gerold Hermann, Helge Fleischer, Livia Sava, Luca Ioan Ovidiu si raportul nr.111894/2009 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu,
Având în vedere H.C.L. nr. 160/2000 modificata si completata prin H.C.L. nr. 27/2001 si H.C.L. nr. 64/2001,
Vazând raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu prevazut în anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Se aproba modelul de cerere în vederea amplasarii de terase sezoniere prevazut în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se revoca H.C.L. nr. 69/2008 privind Regulamentul pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat al municipiului Sibiu în vederea amplasarii de terase sezoniere.
Art.4. Directorul Serviciului Public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu, la data de 30.04.2009


Presedinte
Gheorghe PopaCONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot110.pdf