Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h11

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 11

privind preluarea din concesiunea S.C. Pieţe Sibiu SA a imobilului
constructie si teren aferent Piaţa Strand


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 3683/2017, prin care se propune preluarea din concesiunea S.C. Pieţe Sibiu SA a imobilului constructie si teren aferent Piaţa Strand,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "c", ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Pieţe SA Sibiu începând cu data de 01.02.2017 a Pieţei Agroalimentare - Piaţa Strand proprietatea publică a Municipiului Sibiu, bun care se regăseşte în contractul de concesiune nr.133097/104/10.08.2010 cu modificările ulterioare încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Pieţe SA Sibiu.

Art.2. Se aprobă actualizarea anexei 1 lista bunurilor mobile si imobile la Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/10.08.2010 modificat prin actele adiţionale nr. 106/2010, nr. 33/2011, nr. 73/2011, nr. 7/2013, nr. 43/2013, 49/2013, nr. 35/2014, nr. 21/2015, 57/2015, 15/2016 si 30/2016  în sensul radierii următoarelor bunuri :
            - Nr. inventar 1004722 - Piata Agroalimentară Strand - valoare 1.988.275 lei;
            - Nr. inventar 36001399  Electrovane + Detectoare de gaz - valoare 4.393 lei;
            - Nr. inventor 8001669 - teren de constructii -  Piata Strand în suprafata de 1476 mp, identificat  cu nr. cad 116896, nr. top 7040/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - valoare 801.379 lei ( imobil teren ce face obiectul Actului aditional nr. 7/2013 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitare publică de întretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare si târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/104/2010 cu modificările si completările ulterioare).

Art.3. Se modifică art.2.1. din Cap. II Obiectul contractului, din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/2010, cu modificările si completările ulterioare care va avea următorul conţinut:

"2.1.Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a următoarelor pieţe agroalimentare şi târguri din municipiul Sibiu: Piaţa Agroalimentară Cibin, Piaţa Agroalimentară Rahova, Piaţa Agroalimentară Vasile Aaron, Piaţa Cibin II, Piaţa Obor, şi exploatarea bunurilor proprietate publică aferente acestora, precum şi a corpului de clădire 9 boxe zidărie situat în Piaţa Teatrului ."

 Art.4. Se modifică Cap. II Obiectul contractului, din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr.133097/2010, cu modificările si completările ulterioare care va avea următorul conţinut:

"2.12. Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică, aferente serviciului public şi care sunt transmise spre folosinţă concesionarului pe durata contractului este cuprins în anexa nr. 1, actualizată în baza H.C.L. nr....../2017."

Art.5. Se aprobă micsorarea redeventei anuale începând cu data de 01.02.2017, cu suma de 91.898 lei reprezentând valoarea redeventei plătită pentru hala Strand si terenul aferent acestei.

Art.6. Modificările prevăzute la art. 2, 3 si 4 din prezentul hotărâre se vor materializa prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare şi târgurilor din Municipiul Sibiu nr. 133097/2010, modificat prin actele adiţionale nr. 106/2010, nr. 33/2011, nr. 73/2011 nr. 43/2013, 49/2013, nr. 35/2014, nr. 21/2015, nr. 57/2015 15/2016 si 30/2016  .

Art.7. Se aprobă schimbarea destinatiei constructiei edificată pe imobilul teren în suprafată de 1.476 mp, identificat în CF 116896 Sibiu cu nr. cad 116896, nr. top 7040/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, situat în Sibiu, zona Cartier Strand din Piată Agroalimentară în depozit.

Art.8. Primarul Municipiului Sibiu si Directorul S.C. Piete Sibiu SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot11.pdf