Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h11

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 11

privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul
public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil
din data de 01.02.2016


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 2581/15.01.2016 prin care Direcţia Tehnică propune modificarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A. începând cu data de 01.02.2016,
Văzând raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. 3 şi art. 17 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. b, c şi e, ale art. 9 lit a, b, c, d si e din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă programul de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A Sibiu, începând cu data de 01.02.2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. Tursib S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot11.pdf