Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h107

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 107

privind completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere
pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.04.2014,
Analizând raportul nr. 17130/17.03.2014 prin care Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu propune completarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice,
În conformitate cu dispoziţiile art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se completează art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu aprobat prin anexa nr.1 la H.C.L. nr.110/2009, prin introducerea literei "j" care va avea următorul conţinut:

        "j. să nu închidă terasa pe laturile sale exterioare cu paravane de orice fel, în perioada sezonului (intervalul 15.05-15.10), iar în perioada extrasezonului este permisă închiderea terasei pe laturile sale exterioare doar cu paravane complet transparente şi incolore".

Art.2. Se completează pct.III al art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu aprobat prin anexa nr.1 la H.C.L. nr.110/2009, prin introducerea după litera "f" a două noi sancţiuni contravenţionale astfel:

       "g. închiderea terasei pe laturile sale exterioare cu paravane de orice fel, în perioada sezonului (intervalul 15.05 – 15.10)"
       "h. închiderea terasei pe laturile sale exterioare în perioada extrasezonului, cu paravane care nu sunt complet transparente şi incolore".

Art.3. Directorul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 10.04.2014

Presedinte
Grecu Bianke Marion             


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot107.pdf