Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h10

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 10

privind modificarea si completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
de persoane în Municipiul Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 4003/2017, privind modificarea si completarea Anexei nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu nr. 11/2013,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 84 alin. (2) si art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "d", ale art. 36 alin. 6 pct. 14, ale art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 12 din Contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, în sensul completării acesteia la punctul nr. 2 cu două alineate care vor avea următorul continut :

          " 2.b) Studentii orfani sau proveniţi din casele de copii, înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă (cursuri la zi, inclusiv master), în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun.
            2.c) Gratuitate pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei institutionalizati - acordarea gratuitătii este conditionată de frecventarea unitătilor de învătământ acreditate de stat, particular sau confesional si vârsta maximă 26 de ani."

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si reprezentantii S.C. TURSIB S.A vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot10.pdf