Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h10

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 10

privind acordarea mandatului special doamnei Corina Bokor,
consilier local, în vederea exercitării votului favorabil privind
modificarea pretului pentru apă potabilă respectiv tarifului
pentru canalizare-epurare în Municipiul Sibiu si
Statiunea Păltinis


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta din data 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3697/2016 prin care Serviciul administratie locală propune acordarea mandatului special doamnei Corina Bokor, consilier local, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea modificării pretului si tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă si de canalizare-epurare în Municipiul Sibiu si Statiunea Păltinis, Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor si raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice,
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 3 lit. d şi art. 21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă Sibiu" (HCL nr. 373/2008), precum şi HCL nr. 136/2015 privind aprobarea actului adiţional nr. 34/2015 de modificare şi completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 9/15.05.2009,
    În conformitate cu :
        - Avizul nr. 331781/29.12.2015 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Apă- Canal S.A., emis de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice;
        - art. 291 alin. 1 lit. a si alin. 2 lit. g din Lege nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
        - art. 35 alin. 8 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d, art. 36 alin. 6 litera a punctul 14, art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Articol unic. Se acordă mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind modificarea, începând cu data de 01.01.2016, a preţului pentru apă potabilă respectiv tarifului pentru canalizare-epurare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş, doamnei Corina Bokor, consilier local, în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu/Consiliului Local Sibiu, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu.

Preturile la apa potabilă, apă brută, respectiv tarifele la canalizare-epurare, avizate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare si de Utilităti Publice, începând cu data de 01.01.2016, sunt următoarele:


Specificaţie

U.M.
Preţ/tarif pentru
Populaţie (inclusiv T.V.A.)
Preţ/tarif pentru
restul utilizatorilor (exclusiv T.V.A.)
  Apă potabilă produsă, transportată
şi distribuită pe întreaga arie de operare
a S.C Apă Canal S.A Sibiu
Lei/mc
3,36
3,08
  Canalizare-epurare pe întreaga arie
de operare a SC Apă Canal SA Sibiu
Lei/mc
2,56
2,13


Preturile la apă potabilă si la apa brută pentru populatie contin T.V.A. în cotă de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu conţin T.V.A.
Tarifele la canalizare-epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în cotă de 20% iar pentru restul utilizatorilor nu conţin T.V.A.
Pretul la apă potabilă, pretul la apă brută si tariful la canalizare - epurare pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. se mentin la nivelul avizat de A.N.R.S.C. prin avizul nr. 314450/15.06.2015.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot10.pdf