Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h1

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 1

pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale
nonprofit de interes general
AGENDA CULTURALĂ


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 93241/15.12.2016 întocmit de Serviciul cultură, sport şi turism pentru aprobarea noului Ghid privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu dispoziţiile art. 29 din O.G nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a pct. 4 şi ale art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă următoarele modificări si completări în cuprinsul Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ :

          1. La Art. 2 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

              "m) participant la programul/proiectul/acţiunea culturală - orice persoană care desfăşoară o activitate în cadrul sau în beneficiul programului/proiectului/acţiunii culturale, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, delegat/detaşat/salariat/angajat al altei entităţi decât cea care organizează programul/proiectul/acţiunea culturală."

          2. La Art. 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

              "d) neretroactivitatea - excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat;"

          3. La articolul 9, pct. (2) se introduce următorul paragraf :

              "Anunţul public privind sesiunile de selecţie va conţine cel puţin următoarele informaţii: perioada în care pot fi depuse proiectele culturale; adresa exactă şi intervalul orar; o adresă de email şi un nr. de telefon pentru informaţii suplimentare."

          4. La articolul Art. 11, pct. (8) se introduce următorul paragraf:

              "În cazul în care un eveniment cultural se desfăşoară în incinta altor instituţii publice se va prezenta acceptul/convenţia de principiu a respectivelor instituţii publice, după caz."

          5. La Art.  12 alineatul (1), Criteriul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

              "2.2. Capacitatea proiectului de a acţiona ca şi catalizator al dezvoltării oraşului, de a consolida identitatea şi imaginea locului şi de a exploata potenţialul turistic şi gastronomic al acestuia."

          6. La secţiunea IV: Decontul de cheltuieli, Capitolul 1, pct. 1.9 Masă/diurnă se modifică şi va avea următorul cuprins:

              "a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

              Cheltuielile de masă şi cele de personal ale participanţilor şi/sau invitaţilor se acoperă în limita unui procent de 20 % aplicat la valoarea finanţării acordate. Cheltuielile de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor  nu pot depăşi 40 de lei / pers. / zi. Contractul va preciza că nu vor fi servite băuturi alcoolice (sau va fi ataşat meniul zilnic, din care va rezulta acest lucru).

              Diurna se acordă pentru participanţi, în aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, acordată în situaţia în care nu se asigură cheltuielile de masă."

Art.2. Se aprobă noul Ghid privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ care cuprinde modificările si completările cuprinse în art. 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L nr. 1/2016, având acelaşi obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot1.pdf