Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h1

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 1

pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi culturale nonprofit de interes general
AGENDA CULTURALĂ


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 2637/15.01.2016 întocmit de Serviciul cultură, sport şi turism pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu dispoziţiile art. 29 din O.G nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată, ale art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a pct. 4 şi ale art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L nr. 25/2015, având acelaşi obiect de reglementare.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot1.pdf